Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

PROJECTEN

Lopende projecten

Euritmie

Euritmie is een jonge bewegingskunst. In SEKEM staat de vormende kwaliteit van euritmie op sociaal gebied op de voorgrond. Euritmie wordt toegepast ter ondersteuning in het onderwijs, om sociale processen in de bedrijven te bevorderen en therapeutisch met patiënten van het medisch centrum en met leerlingen met een verstandelijke beperking. Ook worden er regelmatig podiumuitvoeringen gegeven. De Vriendenkring SEKEM ondersteunt de Egyptische opleiding tot euritmist met een structurele bijdrage van € 3.000 per jaar. Tot nu toe zijn twee Egyptenaren opgeleid tot euritmiedocent en zijn zes eurtimisten in opleiding.

U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'euritmie'.

Achtergrondinformatie

Sekem.com / Eurythmy

Fragment van een optreden van het SEKEM euritmie ensemble o.l.v. Martina Dinkel

Studiebeurzen Heliopolis Universiteit

De Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling (www.hu.edu.eg) in Es-Salaam City, Cairo (Heliopolis) is de kroon op het werk van dr. Ibrahim Abouleish. De universiteit streeft ernaar om 20 % minder vermogende studenten aan te nemen. Studenten betalen ongeveer 5.000 euro studiegeld per jaar. Omdat Egypte geen beurzenstelsel kent, is hiervoor een eigen studiefonds ingesteld.
 
De Vriendenkring heeft zich ten doel gesteld om de studie van ten minste één student te bekostigen en doet daarvoor een beroep op uw vrijgevigheid. Sinds het studiejaar 2014/15 hebben wij Mohamed Atja geadopteerd. Mohamed (1996) komt uit Alexandrië en studeert farmacie aan de Heliopolis Universiteit. Hij sloot zijn middelbare school met uitstekende cijfers af.
 
Mohamed is een van de studenten die op basis van een overeenkomst tussen het Egyptische ministerie van onderwijs en de Children Cancer Foundation recht hebben op een gratis studie voor jonge mensen die met succes een kankerbehandeling hebben ondergaan en waarvan de ouders geen studie kunnen bekostigen. De overheid stelt echter geen middelen ter beschikking. Universiteiten worden geacht daar zelf geld voor vrij te maken. Mohamed komt uit een gezin met vijf kinderen waarvan de vader gepensioneerd is.
 
Ook de Oostenrijkse vriendenkring, de Oostenrijkse Elisabeth Gergely Foundation, de Duitse Lebensbaum Stiftung, het Nederlandse bedrijf Organic Flavour Company (bekend van de Piramide thee) en de Abouleish Foundation financieren beurzen.
 
U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'studiebeurs'.
 

Projectomschrijving

Achtergrondinformatie

Landbouw Vakopleiding

In samenwerking met de beroepsopleiding voor biologische-dynamische landbouw Warmonderhof (onderdeel van het Groenhorst College) wordt gewerkt aan het vormgeven van een landbouwopleiding op mbo-niveau op een van de Sekemlocaties. Dit project verkeert in een oriënterende fase. Er is nog geen concrete financieringsvraag. De Vriendenkring reserveert alvast een bedrag.
 
Wilt u financieel bijdragen, dan kunt u een bedrag storten op bankrekening NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'landbouwschool'. Wie praktische adviezen wil geven of ter plekke wil bijdragen aan het opzetten van de opleiding nodigen wij uit contact met ons op te nemen.
 

Creche

Sinds 2011 kent SEKEM een creche voor kinderen van medewerkers, waardoor de moeders weer aan het werk kunnen. Met een gift van de Vriendenkring SEKEM kon het sanitair in het bestaande gebouw aan de nieuwe functie worden aangepast.

Het pedagogische klimaat is nog niet optimaal. Wij zoeken iemand met ervaring in de (antroposofische) kinderopvang of op een vrije kleuterschool die de leidsters gedurende langere tijd wil begeleiden.

U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'babygroep'.

Babycare

De babygroep

Bamboefluiten

Eens per jaar reist een Nederlandse oud-vrijeschoolleerkracht naar SEKEM om met de leerkrachten van de lagere school bamboefluiten voor de leerlingen te maken. Oudere instrumenten worden nagekeken en zonodig gerepareerd en de docenten worden geïnstrueerd hoe met de fluiten en het muziekonderricht in het algemeen moet worden omgegaan. Door het verloop onder docenten en doordat de docenten meestal totaal onbekend zijn met muziek, is het nog niet gelukt om enkele leerkrachten zodanig op te leiden dat ondersteuning vanuit Nederland niet meer nodig is. De Vriendenkring vergoedt de reis- en materiaalkosten. Verblijfskosten worden door SEKEM gedragen.

U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'bamboefluiten'.

Achtergrondinformatie

Financiering Huis der Culturen

Ongeveer vijf jaar geleden introduceerde dr. Ibrahim Abouleish het idee om naast de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling (die toen nog geopend moest worden) een cultureel instituut te ontwikkelen voor het uitwisselen van kennis en ideeën tussen oost en west, noord en zuid, een Huis der Culturen. Het gaat om uitwisseling op allerlei gebied: van cultuur en religie tot milieu- en voedselvraagstukken. Nu de Heliopolis Universiteit haar vierde jaar is ingegaan werd het tijd om concrete stappen te zetten. Omdat dit de capaciteit van de gezamenlijke vriendenkrinten ver overstijgt, is besloten een professioneel fondsenwerver aan te stellen wiens activiteiten uit een 'revolving fund' worden voorgefinancierd. In het fonds participeren de SEKEM Development Foundation en de Nederlandse en Duitse vriendenkringen met ieder 5.000 euro. 
 
U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'huis der culturen'.
 
 
 
Bekijk hier een presentatie van de studentenactiviteiten van de eerste lichting studenten uit het studiejaar 2012/13.
 
 

Bijen

In 2007 begon SEKEM aan een ambitieus project voor het op biologisch-dynamische wijze revitaliseren van de Egyptische bijenstand. Naast het gezond maken van geïmporteerde soorten voorziet het programma in het veredelen van de bijna uitgestorven lokale soort apis mellifera lamarckii. Deze bijen zijn sterker dan de geïmporteerde soorten, maar leveren minder honing. Vooralsnog is het bijenproject niet kostendekkend. Onder andere een deel van de reiskosten van een Duitse imker en de kosten voor opleiding van een lokale imker werden door de vriendenkring gefinancierd.

U KUNT DONEREN OP BANKREKENING NL76 TRIO 0212 4884 22 t.n.v Vriendenkring Sekem o.v.v. 'bijen'.

Projectomschrijving

Achtergrondinformatie

 

Afgesloten projecten

Kinderen met een beperking

De SEKEM Development Foundation (SDF) heeft haar opvangmogelijkheid voor kinderen met een verstandelijke beperking uitgebreid van 24 tot 96 plaatsen. De Vriendenkring SEKEM heeft in samenwerking met De Wilde Ganzen een bedrag van 27.000 euro voor de inrichting van de ruimten en voor het vervoer van de kinderen bijeen weten te krijgen. De opvang is erop gericht deze kinderen na hun achttiende een plek te geven in de werk- en leefomgeving van SEKEM.

El Fagr school

Here Bugu (Mali)

SEKEM is graag inspiratiebron voor ontwikkeling elders in de wereld. In 2006 nam de Malinees Mamadou Traoré ontslag bij een ontwikkelingsorganisatie van de VN omdat hij zich niet meer kon verenigen in de gehanteerde ontwikkelingsmodellen. Hij ontmoette de Nederlandse Yvonne Gerner, die hem op SEKEM wees. De Vriendenkring financierde in 2008 een werkbezoek van een week aan SEKEM en vol inspiratie gingen zij in Mali aan de slag met de ontwikkeling van Here Bugu, plaats van vrede, nabij Mopti in Mali. In korte tijd is dit project uitgegroeid tot het kleine broertje van SEKEM, met landbouw, veeteelt, een school met veertig leerlingen, praktische scholing en conflictbemiddeling tot in de verre omtrek.

Bezoek uit Mali

www.rondombaba.nl

Film

Community School / Kamillekinderenproject

Al geruime tijd ontvingen enkele kinderen die niet naar school konden in SEKEM onderwijs in taal, rekenen en persoonlijke verzorging. Daarnaast verrichtten ziij onder pedagogische begeleiding lichte werkzaamheden op het veld, waarvoor zij een dagloon ontvingen. Toen dit aantal groeide, ontstond er behoefte aan een schoolgebouw. In 2008 is met hulp van UNICEF een gebouw gerealiseerd waar 60 leerlingen konden worden ondergebracht. Dankzij een gift van één van onze leden kon de inrichting en de opleiding van docenten gedurende vijf jaar worden gecontinueerd. Inmiddels is de behoefte teruggelopen, mede doordat dankzij het verstrekken van microkredieten veel ouders inmiddels in staat zijn in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Community School

Het Dertien Dorpenproject

In de periode 2005-2009 heeft de Vriendenkring SEKEM uit schenkingen van leden bijgedragen aan een ontwikkelingsproject in de dertien dorpen rondom SEKEM bij Belbeis ten noordoosten van Cairo dat hoofdzakelijk uit fondsen van de Europese Unie werd gefinancierd. Dit project, officieel “A Comprehensive Poverty Alleviation Intervention in Rural Sharkeya, Egypt” werd professioneel begeleid vanuit het SEKEM Medical Center en omvatte cursussen persoonlijke hygiëne aan zwangere vrouwen, afvalscheiding en het aanleggen van een rioleringssysteem. Het project is afgerond, maar nog steeds worden door SEKEM twee sociaal werkers gefinancierd die in de dorpen actief zijn.

13 Dorpen

Sekem Insight April 2009