Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Hulp aan kinderen die speciale zorg behoeven

door Guus Schönfeld

Volgens officiële gegevens woonden er in Egypte in 2006 4,7 miljoen kinderen die speciale zorg behoeven op een totale bevolking van ruim 83 miljoen. Met een jaarlijkse bevolkingsgroei van 2,2 % neemt het aantal van deze kinderen toe, tussen 2002 en 2006 kwamen er 1 miljoen bij! Dat het aantal zo hoog is heeft verschillende oorzaken. Door slechte economische omstandigheden en armoede is er vaak gebrek aan goede voeding en gezondheidszorg. Bovendien is er sprake van een hoog percentage analfabetisme, met name onder meisjes en vrouwen, waardoor ze niet in de gelegenheid zijn cursussen te volgen op het gebied van hygiëne, zwangerschap en geboorte. Ook het gebruik om thuis te bevallen met de hulp van vrouwelijke familieleden die geen opleiding hebben gehad, leidt tot een hoog percentage baby’s met geboortetrauma’s. Tenslotte speelt een rol dat in de Egyptische gemeenschap de vrouw een belangrijke taak heeft zowel in het huishouden als in de zorg voor het inkomen. Daardoor kan zij slecht worden gemist en zal zij niet snel hulp zoeken.

Omdat verstandelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen deel uitmaken van de gemeenschap is het noodzakelijk dat er aandacht aan ze besteed wordt in programma’s die de achterstandsituatie van samenlevingen proberen op te heffen. Dat dit eerder gebeurt in de stedelijke gebieden van Cairo en Alexandrië ligt voor de hand. Hier bestaan dan ook organisaties die opvang bieden aan kinderen tussen 4 en 18 jaar die speciale zorg nodig hebben. Aangezien dit echter veelal particuliere instellingen zijn is de toegankelijkheid een probleem. Arme families kunnen zich niet veroorloven er gebruik van te maken.

In het Sharkya-district, waarvan Belbeis - waar de SEKEM-Farm zich bevindt - deel uitmaakt, leven op dit moment ongeveer 900 kinderen die in aanmerking komen voor hulp.

De SEKEM-gemeenschap ziet het als haar opdracht, mede omdat de overheid hier te kort schiet, om dit type speciale zorg aan de omgeving aan te bieden. Er bestaat al enkele jaren op kleine schaal, onder leiding van Duitse heilpedagogen, een opvangmogelijkheid voor deze kinderen, waar in aangepaste vorm activiteiten worden aangeboden die ten doel hebben ze uiteindelijk een plek te geven in de werk- en leefomgeving van SEKEM.

De SEKEM Development Foundation (SDF) heeft middelen ter beschikking gesteld om het bestaande instituut uit te breiden van 24 tot 96 plaatsen. Het gebouw is gereed, de SDF heeft de Vereniging Vriendenkring SEKEM gevraagd een actie te starten om voor de inrichting van de ruimten en voor het vervoer van de kinderen gelden bijeen te krijgen.

Dit voorjaar is deze actie gestart, met hulp van Wilde Ganzen, NCDO en vele bijdragen van vrienden en bekenden. Van de benodigde som van € 72.000, is nu € 67.000 – inclusief een paar toezeggingen – ontvangen, zodat er nog € 5.000 resteert. Een geweldig resultaat!