Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Diner pensant met Ibrahim Abouleish

door Hendrik Jan Bakker

 
Naar een idee van Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, organiseerden wij een ‘diner pensant’ op het sfeervolle landgoed Kasteel Groeneveld, zetel van het Nationaal Centrum voor bos, natuur en landschap in Baarn. Ibrahim Abouleish ging nader in op de betekenis van de islam voor het werken in SEKEM. 
 
Tussen achttiende-eeuwse wandschilderingen met herders en herderinnen genoten zo’n dertig speciale gasten – topambtenaren van diverse ministeries, Nederlandse en allochtone ondernemers, mensen uit de financiële wereld en ontwikkelingssamenwerking – van een biologisch diner, waarbij tussen de deelnemers levendige gesprekken over allerlei aspecten van duurzaam ondernemen ontstonden. Gastheer was Peter Blom, bestuursvoorzitter van de Triodos Bank. Hij hield een welkomstwoord waarin hij SEKEM introduceerde en de relatie met de Triodos Bank toelichtte. 
 
SEKEM is een Egyptische onderneming, met Egyptische medewerkers, in een samenleving waarin de islam een grote rol speelt. Dus zijn er in SEKEM een moskee en een kapel, waarbij de traditie is ontstaan dat de moslimkinderen het kruis voor de zondagsdienst versieren en de christelijke kinderen op vrijdag de moskee schoonmaken, niet als van bovenaf opgelegd gebaar, maar werkelijk ontstaan uit kinderlijke onbevangenheid. 
 
SEKEM is weliswaar geïnspireerd door de antroposofie, maar zonder een islamitische component zou het succes dat SEKEM heeft niet mogelijk zijn geweest. Toen Ibrahim Abouleish in Graz studeerde, verschafte regelmatige meditatie op de ’99 schone namen van Allah’ hem veel inspiratie. De koran beschouwt hij niet als wetboek of als verzameling stichtelijke teksten of metaforen, maar als een mystiek geschrift dat slechts door meditatieve beschouwing zijn wijsheid prijsgeeft. Abouleish wijst erop dat de mensheid in de koran wordt opgedragen op een verantwoordelijke wijze met de aarde – Gods schepping – om te gaan en ook het sociale leven vorm te geven. Op vele plaatsen in de koran wordt beschreven hoe de schepping als eenheid, waarin alles met alles verbonden is, geschapen is en dat de mens, die  deel uitmaakt van de schepping, de opdracht heeft zich in dat evenwicht te voegen en het te sublimeren. Mensen schieten daarin ernstig tekort. Ook schrijft de koran de zakaat voor, vaak vertaald met armenbelasting, een sociaal gebaar gebaseerd op de notie dat het economische leven ten dienste van het gemeenschappelijk welzijn staat. 
 
Het werken in SEKEM is erop gericht de werknemers, niet alleen door kunstzinnige activiteiten, maar ook door het oefenen van verantwoordelijkheid, tot zelfbewustzijn te brengen. In die zin is SEKEM meer dan een maatschappelijk verantwoorde onderneming die probeert milieu- en sociale schade te vermijden. Werken bij SEKEM betekent innerlijke groei en SEKEM levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling van de Egyptische maatschappij.